Menu Bento3

2 sushi saumon, 3 raviolis, 6 sashimi saumon, 3 brochettes( 2 boeuf au fromage 1 poulet)
piéce16.90 €